STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Messyshop Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Messyshop] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam)
Vestigingsadres:

Bezoekadres: Dijckershoek 22 's-Gravenzande] (indien dit afwijkt van het vestigingsadres)

Telefoonnummer: ( 08.00 – 23.00uur] (en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is)]:

E-mailadres: bull.berkel5@casema.nl]

KvK-nummer:51704846]

Btw-identificatienummer: [NL850135266B01]

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Indien een bestelling met vooruitbetaling is geaccepteerd dient deze binnen 3 dagen op de rekening te zijn bijgeschreven, indien dit niet het geval is zal de besctelling automatisch geannuleerd worden waarbij het artikel opnieuw in de voorraad komt, dit gebeurd zonder waarschuwing.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden.


Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Messyshop, gevestigd in `s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ;s-Gravenhage nr.51704846.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Messyshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Messyshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Messyshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Messyshop. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3. Prijzen / Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Messyshop zijn vrijblijvend en Messyshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Messyshop.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief of inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
3.4 Messyshop is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Messyshop zo spoedig mogelijk worden aangepast.

4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Messyshop.
Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling houden wij 5 werkdagen aan, indien er binnen deze 5 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden wordt het artikel automatisch weer te koop gezet.
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Messyshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Levering
5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. De levering van Messyshop producten geschiedt in principe binnen 3 werkdagen. Als Messyshop uw betaling heeft ontvangen zal uw bestelling zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen naar het door u opgegeven adres verzonden worden.
Messyshop verzendt de door u gekochte producten via MyParcelPostNL. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd. Hierbij is Messyshop niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het product tijdens het transport. Wanneer u het product tegen een meerprijs verzekerd wil laten verzenden dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper.
5.2 De door Messyshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6. Retourzendingen
6.1 U heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst met opgaaf van redenen te retourneren. Het door u reeds betaalde bedrag is niet in contanten om te zetten, u kunt voor hetzelfde bedrag iets anders uitzoeken. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de retourzendingen slechts geaccepteerd worden indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail bij Contact in Messyshop onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Indien is aangetoond dat het Messyshop product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt Messyshop zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering te vervangen door een (indien mogelijk) ander exemplaar of u kunt iets anders hiervoor uitzoeken.
6.4 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild indien:
• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
• Het artikel gebruikt en/of gewassen is.
• U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Messyshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Messyshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Klachten en aansprakelijkheid
9.1 Messyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Messyshop verkochte producten.
9.2 De inhoud van www.messyshop.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Messyshop kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Messyshop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Messyshop, dan wel tussen Messyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Messyshop zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Messyshop.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Messyshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Messyshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Messyshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Privacy
12.1 Messyshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Messyshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13. Diversen
13.1 Indien u aan Messyshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Messyshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Messyshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Messyshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Messyshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.3 Messyshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.3 De Online Dispute Resolution website is een officiële website die wordt beheerd door de Europese Commissie gewijd aan het helpen van consumenten en handelaren bij het oplossen van geschillen buiten de rechtbank om. Heeft u een probleem met producten die u bij Messyshop online heeft gekocht, dan kunt u een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. De link naar deze site kunt u vinden op onze website. U kunt deze site alleen gebruiken als u in de EU woont. In sommige landen kan deze site ook gebruikt worden om als ondernemer een klacht in te dienen over een consument die online een product heeft gekocht.

15. Copyright
15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Messyshop.


Klarna Legal & Privacybeleid


Netherlands (Only)

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
Gespreid Betalen
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

German:

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt [14] Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die vollständigen Rechnungsbedingungen für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier: Deutschland , Finnland , Großbritannien , Niederlande , Norwegen , Österreich , Schweden .
Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf in festen oder flexiblen monatlichen Raten zu den in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier (nur in den angegebenen Ländern verfügbar): Dänemark , Deutschland , Finnland , Großbritannien , Norwegen , Österreich , Schweden .
Sofortüberweisung: Verfügbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, Polen und den Niederlanden. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Verfügbar in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar in Schweden, Deutschland und Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
Austria (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Nähere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

Denmark (Only)

Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside . Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger .

Finland (Only)

Klarnan maksutavat

Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä .
Joustava erämaksu: voit maksaa ostoksesi joustavasti kuukausierissä, joiden suuruus on vähintään 1/24 velan määrästä (kuitenkin aina vähintään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljellä olevalle velalle).
Kiinteä erämaksu: voit valita kassalla eri kuukausierävaihtoehdoista. Erät pienenevät kuukausittain sitä mukaa, kun maksamatta oleva luottosumma pienenee.
Kampanjalasku: jos oston yhteydessä on tarjottu mahdollisuutta pidennettyyn 1–3 kuukauden maksuaikaan aloitusmaksua vastaan (esim. “Osta nyt, maksa helmikuussa”), voit maksaa ostokset kampanjalaskun ehtojen mukaisesti.
Joustavan erämaksun, kiinteän erämaksun ja kampanjalaskun ehdot löydät täältä ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot täältä .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä . Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Germany (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .
Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

Norway (Only)

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her .
Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Sweden (Only)

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här .
Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .

United Kingdom (Only)

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment options. Payment is to be made to Klarna:

Pay later.
Slice it.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Further information and Klarnas user terms you can find here . General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Privacy Policy

Below is an example of what to add your existing Privacy Policy:

Austria

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Denmark


For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata [LINK] for mere information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnaspolitik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Finland

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.
Germany

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Norway

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Sweden

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .

United Kingdom

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you.

General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s privacy policy .

Switzerland

German:

Billpay/Klarnas Zahlungsoptionen Um Ihnen Klarnas Zahlungsoptionen zur Verfügung zu stellen und um zu prüfen, ob Ihnen diese zur Verfügung gestellt werden können, sowie um Ihnen angepasste Zahlarten anbieten zu können, werden einige Ihrer personenbezogen Daten an Klarna übermittelt. Allgemeine Informationen zu Klarna finden Sie hier und zu BillPay hier . Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der anwendbaren Datenschutzgesetze sowie gemäß Klarnas und BillPays Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Rechnung: Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Kontakt- und Warenkorbdaten, werden von Klarna an die BillPay GmbH (“BillPay”) übermittelt. BillPay übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an Auskunfteien für Identitäts- und Bonitätsprüfungen.

Sofortüberweisung: Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Kontakt- und Warenkorbdaten, werden von Klarna verarbeitet.

English:

Billpay’s/Klarna’s payment options In order to be able to offer you Klarna’s payment options and to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you, we will pass to Klarna certain of your personal information. General information on Klarna you can find here and on BillPay here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s and BillPay’s privacy notices.

For Direct bank transfer, your personal data such as contact and order details, will be processed by Klarna.

For Pay Now (SOFORT Direct Banking) Your personal data such as contact and order details, will be processed by Klarna.

French:

Options de paiement de Billpay/Klarna Afin de pouvoir vous offrir les options de paiement de Klarna, déterminer si vous remplissez les critères relatifs aux modes de paiement proposés, et vous offrir des options de paiement sur-mesure, nous transmettons à Klarna certaines de vos données personnelles. Les informations générales sur Klarna sont disponibles ici et celles sur BillPay ici . Vos données personnelles sont traitées conformément à la législation relative à la protection des données en vigueur et conformément à la politique de confidentialité de Klarna et BillPay .

Pour bénéficier du service Virement Bancaire. Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les informations relatives à votre commande sont traitées par Klarna.

Pour bénéficier du service Payez maintenant (prélèvement direct SOFORT). Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les informations relatives à votre commande sont traitées par Klarna.

Italian:

Opzioni di pagamento di Billpay/Klarna Per poterti offrire il metodo di pagamento Klarna e valutare se puoi accedere alle loro opzioni di pagamento e anche per poter personalizzare le opzioni di pagamento alle tue esigenze, dovrai fornire alcune informazioni personali a Klarna. Per le informazioni generali su Klarna, leggi qui e su BillPay qui . I tuoi dati personali sono trattati in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati e nel rispetto delle informazioni riportate nelle informative sulla privacy di Klarna e BillPay .

Per Bonifico Diretto I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all’ordine, saranno trattati da Klarna.

Per Paga ora (Sofort Banking) I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all’ordine, saranno trattati da Klarna.

Copyright © 2005 - 2019 Klarna Bank AB (publ). All rights reserved.
Terms and conditions(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 MessyShop | sitemap | rss