Algemene voorwaarden Privacy en Geoblocking.

De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld moeten worden gelezen en geaccepteerd voordat de bestelling kan worden voltooid. Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van messyshop, gevestigd in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag nr.51704846.


1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met messyshop, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. 1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Messyshop, zijn mede bedongen ten behoeve van Messyshop-tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Messyshop. Messyshop is gerechtigd bestellingen te weigeren of aan de levering bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit aan de klant meegedeeld met opgave van de reden.


3. Prijzen / Aanbiedingen 3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Messyshop zijn vrijblijvend en Messyshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering ervan, hebt u het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Messyshop. 3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, sommige exclusief en sommige inclusief 21% BTW (dit staat vermeld in de bestelling) exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totale prijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd. 3.4 Messyshop is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten die onbedoeld een verkeerde verkoopprijs zouden kunnen communiceren. Als dit gebeurt, wordt de prijs zo snel mogelijk aangepast door Messyshop.


4. Betalingen4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Verdere (betalings / bestel) voorwaarden kunnen worden ingesteld voor uw bestelling. In geval van betaling per bank, de datum van betaling is de datum van creditering van de bankrekening van Messyshop, is het niet mogelijk om met Paypal te betalen. 4.2 Indien u in verzuim bent met enige betaling, is Messyshop gerechtigd om de (uitvoering van de) desbetreffende overeenkomst en bijbehorende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.


5. Levering 5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt de levering van de door u bestelde producten overgedragen. De levering van Messyshop-producten zal binnen 3 werkdagen plaatsvinden. Als Messyshop uw betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling binnen 3 werkdagen verzonden naar het door u opgegeven adres. Messyshop verzendt de producten die u via MyParcelPostNL koopt. Producten worden verzonden via de geldende tarieven. Messyshop is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan het product tijdens het transport, van onze kant wordt alles gedaan om het zo veilig mogelijk te verzenden. Als u wilt dat het product tegen een meerprijs wordt verzekerd, kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper. 5.2 De door Messyshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding noch het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd van dien aard is dat u redelijkerwijs niet kan worden vereist om de overeenkomst te handhaven. U hebt in dat geval het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dit noodzakelijk is.


6. Retourzendingen 6.1 U hebt het recht om een ​​product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te retourneren. Het reeds betaalde bedrag wordt in dat geval binnen 14 dagen teruggestort. Het is echter uitdrukkelijk van toepassing dat retourzendingen alleen worden geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij ook de kosten voor retourzendingen voor uw rekening zijn. 6.2 U bent verplicht om te controleren of de bij u geleverde artikelen aan de overeenkomst voldoen. Als dit niet het geval is, kunt u dit binnen 7 dagen per e-mail melden aan Contact met Messyshop met vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail en een duidelijke uitleg waarom het artikel niet voldoet. 6.3 Indien wordt aangetoond dat het Messyshop-product niet aan de overeenkomst voldoet, behoudt Messyshop zich het recht voor om het betreffende artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of om het betaalde bedrag terug te betalen. 6.4 Artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild als: • U zelf hebt geprobeerd een defect te herstellen. • Het artikel is gebruikt en / of is gewassen. • U hebt de gebruiksaanwijzing niet gevolgd

7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Ow

De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden.


Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Messyshop, gevestigd in `s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ;s-Gravenhage nr.51704846.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Messyshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Messyshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Messyshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Messyshop. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3. Prijzen / Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Messyshop zijn vrijblijvend en Messyshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Messyshop.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief of inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
3.4 Messyshop is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Messyshop zo spoedig mogelijk worden aangepast.

4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Messyshop.
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Messyshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Levering
5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. De levering van Messyshop producten geschiedt in principe binnen 3 werkdagen. Als Messyshop uw betaling heeft ontvangen zal uw bestelling zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen naar het door u opgegeven adres verzonden worden.
Messyshop verzendt de door u gekochte producten via MyParcelPostNL. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd. Hierbij is Messyshop niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het product tijdens het transport. Wanneer u het product tegen een meerprijs verzekerd wil laten verzenden dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper.
5.2 De door Messyshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6. Retourzendingen
6.1 U heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst met opgaaf van redenen te retourneren. Het door u reeds betaalde bedrag is niet in contanten om te zetten, u kunt voor hetzelfde bedrag iets anders uitzoeken. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de retourzendingen slechts geaccepteerd worden indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail bij Contact in Messyshop onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Indien is aangetoond dat het Messyshop product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt Messyshop zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering te vervangen door een (indien mogelijk) ander exemplaar of u kunt iets anders hiervoor uitzoeken.
6.4 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild indien:
• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
• Het artikel gebruikt en/of gewassen is.
• U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Messyshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Messyshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Klachten en aansprakelijkheid
9.1 Messyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Messyshop verkochte producten.
9.2 De inhoud van www.messyshop.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Messyshop kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Messyshop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Messyshop, dan wel tussen Messyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Messyshop zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Messyshop.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Messyshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Messyshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Messyshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Privacy
12.1 Messyshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Messyshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13. Diversen
13.1 Indien u aan Messyshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Messyshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Messyshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Messyshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Messyshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.3 Messyshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.3 De Online Dispute Resolution website is een officiële website die wordt beheerd door de Europese Commissie gewijd aan het helpen van consumenten en handelaren bij het oplossen van geschillen buiten de rechtbank om. Heeft u een probleem met producten die u bij Messyshop online heeft gekocht, dan kunt u een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. De link naar deze site kunt u vinden op onze website. U kunt deze site alleen gebruiken als u in de EU woont. In sommige landen kan deze site ook gebruikt worden om als ondernemer een klacht in te dienen over een consument die online een product heeft gekocht.

15. Copyright
15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Messyshop.


Klarna Legal & Privacybeleid


Netherlands (Only)

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
Gespreid Betalen
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

German:

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt [14] Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die vollständigen Rechnungsbedingungen für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier: Deutschland , Finnland , Großbritannien , Niederlande , Norwegen , Österreich , Schweden .
Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf in festen oder flexiblen monatlichen Raten zu den in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier (nur in den angegebenen Ländern verfügbar): Dänemark , Deutschland , Finnland , Großbritannien , Norwegen , Österreich , Schweden .
Sofortüberweisung: Verfügbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, Polen und den Niederlanden. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Verfügbar in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar in Schweden, Deutschland und Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.
Austria (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Nähere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

Denmark (Only)

Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside . Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger .

Finland (Only)

Klarnan maksutavat

Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä .
Joustava erämaksu: voit maksaa ostoksesi joustavasti kuukausierissä, joiden suuruus on vähintään 1/24 velan määrästä (kuitenkin aina vähintään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljellä olevalle velalle).
Kiinteä erämaksu: voit valita kassalla eri kuukausierävaihtoehdoista. Erät pienenevät kuukausittain sitä mukaa, kun maksamatta oleva luottosumma pienenee.
Kampanjalasku: jos oston yhteydessä on tarjottu mahdollisuutta pidennettyyn 1–3 kuukauden maksuaikaan aloitusmaksua vastaan (esim. “Osta nyt, maksa helmikuussa”), voit maksaa ostokset kampanjalaskun ehtojen mukaisesti.
Joustavan erämaksun, kiinteän erämaksun ja kampanjalaskun ehdot löydät täältä ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot täältä .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä . Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Germany (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .
Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

Norway (Only)

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her .
Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Sweden (Only)

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här .
Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .

United Kingdom (Only)

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment options. Payment is to be made to Klarna:

Pay later.
Slice it.
[PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Further information and Klarnas user terms you can find here . General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Privacy Policy

Below is an example of what to add your existing Privacy Policy:

Austria

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Denmark


For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata [LINK] for mere information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnaspolitik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Finland

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.
Germany

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .
Norway

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Sweden

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .

United Kingdom

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you.

General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s privacy policy .

Switzerland

German:

Billpay/Klarnas Zahlungsoptionen Um Ihnen Klarnas Zahlungsoptionen zur Verfügung zu stellen und um zu prüfen, ob Ihnen diese zur Verfügung gestellt werden können, sowie um Ihnen angepasste Zahlarten anbieten zu können, werden einige Ihrer personenbezogen Daten an Klarna übermittelt. Allgemeine Informationen zu Klarna finden Sie hier und zu BillPay hier . Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der anwendbaren Datenschutzgesetze sowie gemäß Klarnas und BillPays Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Rechnung: Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Kontakt- und Warenkorbdaten, werden von Klarna an die BillPay GmbH (“BillPay”) übermittelt. BillPay übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an Auskunfteien für Identitäts- und Bonitätsprüfungen.

Sofortüberweisung: Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Kontakt- und Warenkorbdaten, werden von Klarna verarbeitet.

English:

Billpay’s/Klarna’s payment options In order to be able to offer you Klarna’s payment options and to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you, we will pass to Klarna certain of your personal information. General information on Klarna you can find here and on BillPay here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s and BillPay’s privacy notices.

For Direct bank transfer, your personal data such as contact and order details, will be processed by Klarna.

For Pay Now (SOFORT Direct Banking) Your personal data such as contact and order details, will be processed by Klarna.

French:

Options de paiement de Billpay/Klarna Afin de pouvoir vous offrir les options de paiement de Klarna, déterminer si vous remplissez les critères relatifs aux modes de paiement proposés, et vous offrir des options de paiement sur-mesure, nous transmettons à Klarna certaines de vos données personnelles. Les informations générales sur Klarna sont disponibles ici et celles sur BillPay ici . Vos données personnelles sont traitées conformément à la législation relative à la protection des données en vigueur et conformément à la politique de confidentialité de Klarna et BillPay .

Pour bénéficier du service Virement Bancaire. Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les informations relatives à votre commande sont traitées par Klarna.

Pour bénéficier du service Payez maintenant (prélèvement direct SOFORT). Vos données personnelles telles que vos coordonnées et les informations relatives à votre commande sont traitées par Klarna.

Italian:

Opzioni di pagamento di Billpay/Klarna Per poterti offrire il metodo di pagamento Klarna e valutare se puoi accedere alle loro opzioni di pagamento e anche per poter personalizzare le opzioni di pagamento alle tue esigenze, dovrai fornire alcune informazioni personali a Klarna. Per le informazioni generali su Klarna, leggi qui e su BillPay qui . I tuoi dati personali sono trattati in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati e nel rispetto delle informazioni riportate nelle informative sulla privacy di Klarna e BillPay .

Per Bonifico Diretto I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all’ordine, saranno trattati da Klarna.

Per Paga ora (Sofort Banking) I tuoi dati personali, quali contatti e informazioni relative all’ordine, saranno trattati da Klarna.

Copyright © 2005 - 2019 Klarna Bank AB (publ). All rights reserved.
Terms and conditions(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 24-11-2020 - pakket vandaag toegekregen alles was weer prima !!! lees meer
  • 13-11-2020 - Theebusje snel en goed verpakt ontvangen. Na een grondige poetsbeurt...  lees meer
  • 30-09-2020 - Theelichtjes 'verzamelen' is per ongeluk voortgekomen uit een andere verzameltic....  lees meer
Plaats een bericht
Klarna
PayPal

PostNl. Ook Internationaal.

Let op bij verzending naar het buitenland, hebben de brievenbus pakketjes geen track&trace, deze zijn dus niet volgbaar en is het risico voor de koper.

© 2018 - 2020 MessyShop | sitemap | rss